دوشنبه 1399/09/10 - 10:46 ghom-admin

کمک مومنانه و محرومیت زدایی، ماموریت های اصلی سپاه و بسیج در شرایط امروز کشور

گفتاری از سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی در جمع نیروهای قرارگاه پیشرفت و آبادانی و سازمان بسیج سازندگی استان قم